NEWS & EVENTS

Jan
14
Fri
2022
1st Jummah: Imam Abdullah
Jan 14 @ 12:00 pm – 1:00 pm
2nd Jumuah: Br. Haytham
Jan 14 @ 1:00 pm – 2:00 pm
Imam office hours
Jan 14 @ 7:00 pm – 8:30 pm

Imam Abdullah is available in the masjid for the community.

Jan
17
Mon
2022
Imam office hours
Jan 17 @ 7:00 pm – 8:30 pm

Imam Abdullah is available in the masjid for the community.

Jan
18
Tue
2022
Imam office hours
Jan 18 @ 7:00 pm – 8:30 pm

Imam Abdullah is available in the masjid for the community.

Jan
19
Wed
2022
Imam office hours
Jan 19 @ 7:00 pm – 8:30 pm

Imam Abdullah is available in the masjid for the community.

Jan
20
Thu
2022
Imam office hours
Jan 20 @ 7:00 pm – 8:30 pm

Imam Abdullah is available in the masjid for the community.

Jan
21
Fri
2022
1st Jummah: Imam Abdullah
Jan 21 @ 12:00 pm – 1:00 pm
2nd Jumuah: Dr Sameen
Jan 21 @ 1:00 pm – 2:00 pm
Imam office hours
Jan 21 @ 7:00 pm – 8:30 pm

Imam Abdullah is available in the masjid for the community.